Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos
1.1 Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Proseka“, juridinio asmens kodas 303566558, adresas Justiniškių g. 62A-119 LT-05239,Vilnius. Kontaktinis telefono Nr.  +370 622 22556, elektroninio pašto adresas: [email protected]. 1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB "Proseka" elektroninės parduotuvės (toliau – Pardavėjas, Priedaimobiliems.lt) ir Priedaimobiliems.lt kliento (toliau – Pirkėjas, Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kaip elektroninės parduotuvė Priedaimobiliems.lt tvarko Jūsų asmens duomenis, kai naudojatės mūsų paslaugomis. Ši politika taikoma visų rūšių asmens duomenų, kuriuos Priedaimobiliems.lt renka savo interneto puslapiuose, susirašinėjant elektroniniais laiškais, naudojant kompiuterines ar mobiliąsias programėles, valdiklius (ang. widget), gautų iš anketų, sutarčių ar kitų šaltinių, tvarkymui.

1.3. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. 

1.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika.

 

2.  Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
2.1 Priedaimobiliems.lt nuosekliai laikosi visų šių asmens duomenų apsaugos tvarkymo principų:

2.1.1.    Asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
2.1.2    Asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
2.1.3.    užtikrinti, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
2.1.4.    užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
2.1.5.    Asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei 2 metai nuo paskutinio vartotojo prisijungimo prie el. parduotuvės) (saugojimo trukmės apribojimo principas);
2.1.6.    Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
2.1.7 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė bei reikalauja funkcija. 

2.2  Priedaimobiliems.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pirkimo istorija ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tik teisėtai pagrindais, t.y. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik šiems tikslams:

- identifikuoti Pirkėją;

- vykdyti prekių ir paslaugų pardavimo internetinėje parduotuvėje veiklą;

- apdoroti Pirkėjo užsakymus;

- išrašyti Pirkėjui finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras),

- pristatyti prekes;

- atlikti pinigų grąžinimą ar prekių keitimą;

- spręsti su Pirkėjo atliktu pirkimu susijusias problemas;

- spręsti problemas, susijusias su prekių pristatymu;

- pagerinti pirkėjo patirtį elektroninėje parduotuvėje;

- vykdyti Pardavėju taikomų įstatymų reikalavimus.

2.3. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

2.4. Pardavėjas asmens duomenis tvarko ir tiesioginės rinkodaros tikslu (su tikslu platinti reklaminę informaciją). Registracijos formoje Pirkėjas nurodo, kad jis sutinka, gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo, registracijos formoje nurodytu Pirkėjo elektroniniu paštu ir (arba) SMS žinute į nurodytą mobiliojo telefono numerį.

2.5. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

2.6. Klientų duomenys saugomi ir apdorojami laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Valstybės žinios. 2003, Nr. 15-597) direktyvų. Klientų asmeniniai duomenys yra saugomi ne ilgiau, nei tai būtina. Bet kuriuo metu klientas turit teisę nemokamai gauti informaciją apie savo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, ar blokuoti. Tai galima padaryti kreipiantis į mus el. paštu [email protected] arba kitais nurodytais kontaktais.

2.7. Be teisės susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis, Jus taip pat turite teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti asmens duomenų tvarkymą, prieštarauti asmens duomenų tvarkymui, reikalauti perkelti ar ištaisyti asmens duomenis pagal Taisykles. 

2.8. Savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimą galite atšaukti keliais būdais: 
Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: [email protected];
Pranešdami mums telefonu: +370 622 22556;

2.9. Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus asmens duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą. 

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
3.1 Asmens duomenis šioje Politikoje nustatyta apimtimi ir tvarka Pardavėjas gali teikti tik duomenų subjektui, siuntų pristatymo bendrovėms, taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis. Asmeniniai duomenys į trečiąsias valstybes nėra perduodami.

4. Registracijos pateikimo taisyklės

4.1 Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve.

5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
5.1 Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu [email protected]

6. Slapukai (angl. cookies)

Kas yra slapukai?

6.1. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Priklausomai nuo naršyklės, ši informacija talpinama arba nedideliuose atskiruose failuose arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrame faile.

Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Pavyzdžiui, nenaudojant slapuko, patvirtinančio jūsų prisijungimą, tinklapis nežinotų, jog reikia rodyti Jūsų profilį. Arba tinklapis kas kartą pateiktų Jums pranešimą “atsiprašome, Jūs privalote prisijungti”, kadangi neprisimintų, kas Jūs esate.

Slapukus naudoja daugelis pažangių internetinių svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukai gali būti patalpinti tik, jei tą leidžia Jūsų įrenginio nustatymai. Slapukai gali būti skirtingų tipų ir be jų interneto svetainės negalėtų veikti taip, kaip esate įpratę.
Laikydamiesi naujųjų teisės aktų, parengėme detalų šioje svetainėje naudojamų slapukų aprašymą, kad patys galėtumėte nuspręsti, ar Jus jie tenkina, ar verčiau panaikinti esančius slapukus, o gal net visai išjungti slapukų naudojimą priedaimobiliems.lt svetainėje.

6.2. Slapukų naudojimas priedaimobiliems.lt svetainėje
6.2.1. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies").

6.2.2. Priedaimobiliems.lt slapukus (cookies) naudoja tam, kad galėtų teikti produktus ir paslaugas kuo kokybiškiau ir veiksmingiau, apsaugotų Pirkėją nuo neteisėto jo duomenų panaudojimo, galėtų vesti statistiką, tokią kaip lankytojų skaičius, srautas ir pan. Mes naudojame slapukus siekiant individualizuoti jūsų naršymo patirtį ir jums rodomą turinį, įsiminti atliktus veiksmus (pvz. svetainės kalbos pasirinkimas), rinkti apibendrintą svetainės lankomumo statistiką, bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Tokia informacija nebūna susieta su Pirkėjo asmenine informacija.

6.3. Parduotuvė naudoja tiek būtinuosius (svetainės veikimą užtikrinančius ar naudojimąsi ja palengvinančius) slapukus, tokius kaip filtravimo nustatymų ar prisijungimo prisiminimo, tiek ir analitinius slapukus. Mes nenaudosime ir jokiai trečiajai šaliai neleisime naudoti statistinės analizės duomenų tam, kad atsektų ar rinktų bet kokią informaciją, leidžiančią nustatyti šios svetainės lankytojų tapatybę. Paspaudę „sutinku“ arba toliau tęsdami naršymą svetainėje Jūs sutinkate su slapukų įdiegimu ir naudojimu. Savo sutikimą galėsite atšaukti bet kuriuo metu, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose: 

Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer

6.4. Naudojant slapukus sukurtų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra priedaimobiliems.ltteisėtas interesas.

6.5. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.

6.6. Svetainėje priedaimobiliems.lt naudojami slapukai: 

(čia būtų gerai surašyti visus slapukus, kurios naudojate). Kaip pavyzdys:

Slapuko pavadinimas

Aprašymas

Galiojimo terminas

_ga

Naudojamas atskirti vartotojus.

 2 metai

 _gid

Naudojamas atskirti vartotojus.

 24 valandos

_gat

Naudojamas užklausų srauto valdymui.

1 metai

ses

Sesijos metu suteikia galimybę vartotojui greičiau naršyti puslapyje

1 meta

1P_JAR

Šie slapukai naudojami rinkti svetainės statistiką ir stebėti konversijų rodiklius.

1 mėnuo

APISID

Saugo Google Maps nustatymus

2 metai

CONSENT

Papildinys slapukų perspėjimams rodyti

20 metų

HSID,SID

Skaitmeniniu būdu pažymėti ir užšifruoti naudotojo (-os) „Google“ paskyros ID ir pastarojo prisijungimo laiko įrašai. 

2 metai

NID

Unikalus ID, kurį naudodama „Google“ prisimena nuostatas ir kitą informaciją, 

6 mėnesiai

SAPISID

Naudoja "Google", kad išsaugotų naudotojų nuostatas ir informaciją apie "Google" žemėlapius

2 metai

SIDCC

Apsaugos slapukas, skirtas apsaugoti naudotojų duomenis nuo neteisėtos prieigos

3 mėnesiai

SSID

Slapukus nustato "Google+" įrankis; jie leidžia integruoti "Google+" papildinį svetainėje.

2 metai

DV

"Google" skelbimų pritaikymas

2 metai

OTZ

"Google Analytics" slapukas, naudojamas svetainių eismo informacijose

1 mėnuo

7. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos
7.1 Priedaimobiliems.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Pakeitimai įsigalioja paskelbus atnaujintą šios privatumo politikos versiją interneto svetainėje Priedaimobiliems.lt. Patalpinę atnaujintą versiją pakeisime puslapio apačioje nurodytą atnaujinimo datą. Tolesnis interneto svetainės naudojimas po tokių pakeitimų reiškia, kad su jais sutinkate. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

7.2. Jei turite klausimų dėl šios privatumo politikos, susisiekite su mumis bet kuriuo Jums patogiu būdu:
                        El. Paštu: [email protected]
                        Telefonu: +370 622 22556

7.3. Paklausimai, pretenzijos ir kita informacija, turi būti formuluojami taip, kad Pardavėjas galėtų identifikuoti Pirkėją kiek tai būtina atsakymui parengti ir turėtų galimybę išsiųsti Pirkėjui atsakymą. Pardavėjas Pirkėjo pateiktus paklausimus, pretenzijas ir prašymus stengsis išnagrinėti kaip įmanoma greičiau.

7.4. Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, Faks. (8 5) 261 9494, El. Paštas [email protected]).

Atnaujinta: 2018-05-24